کتاب­ها و ساير انتشارات

 

1.       باقر آيت اله­زاده شيرازی، معماری اسلامی – شکل، کارکرد و معنی، نوشته روبرت هیلن برند، انتشارات روزنه، 1383.

2.    باقر آيت اله­زاده شيرازی، اکرم بحرالعلومی، بین دو زمين لرزه: کتاب راهنمای ميراث فرهنگی در مناطق   زلزله­خيز، نوشته سر برنارد ام فیلدن، ناشر: موسسه فرهنگی ایکوموس ایران، پایگاه پژوهشی ارگ بم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1383.

3.      باقر آيت اله­زاده شيرازی، ترجمه فصل 16 از بخش سوم جلد سوم: معماری هخامنشی، فصل­های 39، 42 و 43 از بخش ششم جلد سوم: معماری دوران اسلامی به همراه تعليقات مترجم بر جلد سوم، جلد هشتم، از کتاب سیری در هنر ایران، نوشته پروفسور آرتور پوپ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، در دست انتشار.

4.          باقر آيت اله­زاده شيرازی، مهرداد حجازی، حفاظت و مرمت سازه­ای میراث معمارانه، نوشته جورجو کروچی، در دست انتشار.

5.    باقر آيت اله­زاده شيرازی، مروری بررویکرد ایران معاصر به حفاظت میراث فرهنگی (تاليف، 1385)، موسسه فرهنگی ايکوموس ايران و پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، در دست انتشار.

6.    باقر آيت اله­زاده شيرازی، ترجمه منشورهای بين­المللی حفاظت: منشورها و قوانین محافظت معمارانه- پاکستان (1386)، منشورحفاظت مکان­های ارزشمند میراث فرهنگی – ايکوموس نيوزلند(1386)،  منشور آتن، منشور ونيز، در دست انتشار.

7.       باقر آيت اله­زاده شيرازی، تاریخ معماری و شهرسازی شهر اصفهان، در دست تاليف.


 

Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17