دکتر شيرازی در دوران نگارش رساله دکتری خود با عنوان پروژه احيای بازار اصفهان،دانشکده معماری دانشگاه رم، ايتاليا

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17