حضور دکتر شيرازی به¬عنوان نماينده ايران در نشست مجمع عمومی ايکروم (ICCROM)، دهه 1360

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17