دکتر شيرازی در جمع همکاران خود در بازديد از کاوش¬های تپه¬های کهريزک (کوره¬های سفال¬پزی)، نفر سوم از سمت چپ، 28 شهريور 1364

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17