دکتر شيرازی در جمع همکاران خود، اوستيا، 1362 (1983)

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17