دکتر شيرازی در جمع همکاران خود در سفر به گيلان، نفر دوم از سمت چپ، 1367

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17