دکتر شيرازی، معاون اجرايي و قائم¬مقام سازمان ميراث فرهنگی کشور در شورای عالی سازمان ميراث فرهنگی کشور، تهران، 19 آذرماه 1371

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17