دکتر شيرازی در يکی از سفرهای داخلی خود، 28 فروردين 1373

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17