دکتر شيرازی، معاون اجرايي و قائم¬مقام سازمان ميراث فرهنگی کشور در حضور فقيه عاليقدر و استاد گرانمايه مرحوم آيت¬اله شيخ محمدتقی جعفری، سازمان ميراث فرهنگی کشور، خردادماه 1373

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17