دکتر شيرازی دبير کنگره تاريخ معماری و شهرسازی ايران و همکاران خود، اولين دوره کنگره تاريخ معماری و شهرسازی ايران، ارگ بم، کرمان، فروردين 1374

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17