دکتر شيرازی و اساتيد همکار خود، شيراز، زمستان 1377

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17