دکتر شيرازی در سفر به بیشاپور، زمستان 1377

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17