دکتر شيرازی در جمع دانشجويان خود، اصفهان، 12 خردادماه 1378

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17