دکتر شيرازی در جمع دانشجويان خود، عمارت مسعوديه، تهران، آذرماه 1379

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17