دکتر شيرازی در جمع دانشجويان ورودی 1379 دوره کارشناسی ارشد مرمت دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، عمارت مسعوديه، تهران، پاييز 1380

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17