. دکتر شيرازی در سفر به آلمان به منظور ارائه مقاله تحقيقاتی خود با عنوان Isfahan Safavid Plan & the Integration of the River Master

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17