. دکتر شيرازی در جمع همکاران، سال ؟، محل ؟. (نفراول رديف پايين نشسته سمت راست)

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17