دکتر شيرازی در آتليه سيحون، سال اول مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری دانشکده هنرهای زيبا- دانشگاه تهران، 1336-1335. (نفراول رديف پايين سمت راست)

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17