فارغ¬التحصيلی دکتر شيرازی از مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشکده هنرهای زيبا- دانشگاه تهران، 1342. (نفراول سمت راست)

 Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17