فعاليت­های کارشناسی بين­المللی

 

  • مطالعه و ارائه گزارش علمی در ارتباط با سه شهر اسلامی اندونزی (منطقه حفاظت شده تاریخی کدوس، دماک و چریبون)، یونسکو، ۱۹۷۵.        
  • ارزیابی و کارشناسی شهر سمرقند ازبکستان برای ثبت در فهرست میراث جهانی - ICOMOS           (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی وابسته به یونسکو)، ۲۰۰۲.
  • ارزیابی و کارشناسی مجموعه فرهنگی تاریخی احمد یسوی در ترکستان قزاقستان -             ICOMOS  (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی وابسته به یونسکو)، ۲۰۰۳.

            در رابطه با اين ماموريت، علاوه برگزارش تهيه شده، مقاله زير نيز به چاپ رسيده است:

Shirazi, B. A., The Mausoleum of Khoja Ahmad Yasawi, World Heritage Review, 37, pp.         24-31,UNESCO, 2004.)Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17