خاطراتي از دكتر شيرازي، علي اكبر سعيدي

 

فصلنامه مرمت، سال دوم، شماره نوزدهم، پاييز 1386.

دقيقاً‌ 40 سال پيش با برادر بزرگوارم مهندس شيرازي آشنا شدم، جواني دوست داشتني و با انرژي تمام بود. مي‌گويند دوست را در سفر و كار بايد شناخت، روزهاي بسياري با او در مسافرت بودم، همواره رفتاري متين و بامحبت و دوست‌داشتني داشت، در كار نيز بسيار رئوف و مهربان و از همه مهم‌تر كاردان بود.

مهندس شيرازي هم در تهيه طرح‌هاي مرمت و احياء بناهاي تاريخي و هم در مديريت و هدايت سازمان و مشاوره و هم در تدوين و تاليف و ترجمه كتاب كارهاي بسياري انجام داده كه همه آنها ماندگار هستند. شايد با اهميت‌ترين اقدامي كه مهندس شيرازي انجام داده تربيت بيش از 500 دانشجوي مرمت و احياء بناي تاريخي مي‌باشد. استاد و راهنماي بيش از 100 پايان‌نامه در رشته كارشناسي ارشد بناهاي تاريخي بوده‌است. مهندس شيرازي هم از چهره‌هاي ماندگار است و هم با تربيت اين تعداد دانشجو، رفتار، بينش و منش و كردارش نيز ماندگار گرديده است.

روح و روانش شاد و در ملكوت اعلاء باشد.


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17