برنامه مراسم بزرگداشت اولين سالگرد درگذشت در فرهنگستان هنر، 28 مرداد 1387

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ايران

         مرکز هنرپژوهی نقش جهان

 

 

برنامه مراسم بزرگداشت اولين سالگرد درگذشت

دکتر سيد باقر آيت­اله­زاده شيرازی

28 مردادماه 1387، ساعت 15 تا 20

 

 

مکان: خيابان ولی­عصر، ضلع جنوب­غربی پارک ساعی، شماره 1101، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش­جهان

 

تلاوت آيات قرآن مجيد و شروع برنامه: 05/15 – 00/15

ميزگرد اول: 15/16 – 05/15

شيرازی مدير، مديريت ميراث فرهنگی در ايران

سخنرانان: آقايان بهشتی، حجت و زرگر

 

استراحت و پذيرايي: 45/16-15/16

 

ميزگرد دوم: 17:55 – 16:45

شيرازی مرمت­گر، حفاظت و مرمت ميراث فرهنگی در ايران

سخنرانان: آقايان محب­علی، حيدری، مختاری، طالبيان و مجابی

استراحت و پذيرايي: 18:25-17:55

 

ميزگرد سوم: 19:35 – 18:25

شيرازی معلم، آموزش و تحقيق در حفاظت ميراث فرهنگی در ايران

سخنرانان: آقايان حجت، فرهنگی و قيومی

 

-        شايان ذکر است که در جريان ميزگرد دوم، برنامه رونمايي کتاب استاد شيرازی با عنوان: Esfahan, the City of Light برگزار خواهد شد. همچنين، در پايان ميزگرد سوم، نمايش فيلم خواهد بود.

-        مدت زمان سخنرانی هر سخنران بين 10 الی 15 دقيقه خواهد بود و 15 دقيقه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

 


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17