ویژه نامه فصلنامه گلستان هنر به ياد دکتر شيرازی منتشر شد، مردادماه 1387

همزمان با اولين سالگرد درگذشت دانشمند فرزانه دکتر سيد باقر آيت الله زاده شيرازی، فصلنامه گلستان هنر ویژه نامه خود را به ياد ايشان منتشر نمود. در سرمقاله سردبير اين فصلنامه می­خوانيم:

 "... مرمت آثار گذشتگان يعنی نگاه داشتن حاملان فرهنگ گذشته، يعنی پل زدن برشکافی که ما را از گذشته خود، از هزاران سال تجربه زيستن در اين سرزمين بريده است، يعنی بند زدن بر چينی شکسته فرهنگ و تاريخ و روح انسان امروز.

اين چنين است که مرمت گِل در روزگار ما مناسبتی ديگر با مرمت دل می يابد که در گذشته مورد و مصداق نداشته است.

استاد حسين معارفی، استاد رضا معماران بنام تبریزی، استاد سيد محمدتقی مصطفوی، استاد محمد کريم پيرنيا، استاد محمد مهريار و آخرين ايشان، استاد سيدباقر آيت الله زاده شيرازی، همه مرمتگران دل و گل در روزگار ما بودند.

مقاله های اين شماره را بخوانيد تا حد يگانگي آنان را دريابيد. در آنچه به ياد استاد حسين معارفی نوشته شده است، می توانيد به آسانی نام معارفی را برداريد و به جايش مصطفوی بگذاريد، خاطره مرحوم مصطفوی را می توانيد يکسره با صدای مرحوم شيرازی بشنويد، در گفتگوی تحريرشده مرحوم استاد رضا تبريزی، صدای او را به لهجه آذری با لهجه يزدی مرحوم پيرنيا بشنويد، در ملاحظه دقت نظر مهريار در مطالعه اثر معماری در بستر محيط، چشمان تيزبين و تبسم نرم شيرازی را به ياد آوريد، ... اينان همه حاملان فرهنگ معماری گذشته به روزگار ما بودند. اينان مرمتگر دل ما، و بيش از پيش از آن، مرمتگر دل خود بودند. همين گونه مرمتگری است که شخصيت و زبان و نگاه آنان را يگانه و همسان کرده است.

مهرگسترده مهربان ترين مهربانان از آن ايشان باد."

 

در اين ویژنامه مقالات زير به چاپ رسيده است:

 

  • مرمت دل و مرمت گَِل، شيرازی در سلسله مرمتگران، مهرداد قيومی بيدهندی

 

  • مردمان بخرد، محمدرضا رحيم زاده

 

  • گزيده آراء و اقوال شيرازی، فرهاد نظری

 

  • شيرازی معلم، بررسی ويژگی معلمی باقر آيت الله زاده شيرازی

 

  • خشت و آيينه، گفتگو با استاد محمدرضا معماران بنام تبريزی

 

  • پيشينه آموزش مرمت معماری در ايران، محسن کشاور

 

  • مرمت کتيبه ايوان قبلی مدرسه مسجد جامع اصفهان، سيد محمدتقی مصطفوی

 

  • مرمت مسجد جامع عباسی، و يادی از استاد حسين معارفی، پرويز ورجاوند

 

  • بند بهمن (کُوار) شيراز، محمد مهريار 

گلستان هنر فصلنامه ای است با اعتبار علمی-پژوهشی از نظر فرهنگستانهای چهارگانه جمهوری اسلامی ايران در زمينه تاريخ هنر و مطالعات تاريخی هنر و معماری در حوزه تمدنی ايران بزرگ که در موضوعات مبانی نظری تاريخ هنر، روش­های تاريخ نويسی هنر، تاريخ هنر ايران، مطالعات تاريخی مواريث هنری حوزه تمدنی ايران بزرگ، مطالعات تاريخی هنرهای معاصر ايران، نقد وبررسی کتاب و مقاله و معرفی کتاب مقاله می پذيرد. صاحب امتياز اين فصلنامه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ايران است.

پيوند مرتبط: ويژه نامه گلستان هنر منتشر شد، به ياد سيد باقر آيت الله زاده شيرازي، 2/6/1387.

 

 


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17