سايت رسمی دکتر باقر آيت اله زاده شيرازی راه اندازی گرديد، 28 مردادماه 1387

بعد از رحلت عارفانه و جانگداز دکتر شيرازی، يکی از دغدغه­های خانواده ايشان، انتقال جهان­بينی، اعتقادات، نظرات و تجارب ايشان به نسل بعدی و زنده­نگه­داشتن ياد و خاطره اين مرد فرزانه دوران است. يکی از اقدامات انجام شده در مرحله اول، گردآوری و تدوين توليدات علمی، فرهنگی و پژوهشی ايشان و نشر آنها در قالب­های مختلف است که سايت وب راه­اندازی شده، يکی از راه­های درنظر گرفته شده است که اهداف زير را دنبال می­نمايد:

  1. زنده نگه داشتن ياد و خاطره دکتر شيرازی
  2. مروری بر زندگی علمی و حرفه­ای دکتر شيرازی و خدمات ايشان به کشور ايران به خصوص در حوزه حفظ و احياء آثار و ابنيه تاريخی.
  3. مروری بر سير تطور انديشه­های دکتر شيرازی از طريق معرفی مقالات، گفتگوها، نوشتارها، ...
  4. به اشتراک گذاشتن مطالب درسی دانشگاهی تهيه شده توسط ايشان برای دوره های دانشگاهی
  5. تبديل اين سايت به سايتی که بدنه دانش علم مرمت را در خود جای دهد.

طراحی، پياده­سازی و راه­اندازی اين سايت، با تلاش­ها و پيگيری­های آقای مهندس امير آروند مقدور گرديده­ است.

زندگی­نامه ايشان که برروی اين سايت قرارگرفته است، براساس زندگی­نامه­های دوران فعاليت­های اجرايي و بازنشستگی، گزارشنامه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و علمي اجرايي اعضاء هيأت علمي دانشگاه که توسط دکترسيد باقرآيت­اله­زاده­شيرازی نوشته شده، توسط خانواده ايشان به تاريخ 15/8/1386 گردآوری و تدوين گرديده است. بخشی ديگر از مطالب نيز حاصل تلاش­های صميمانه هيئت تحريريه شماره نوزدهم فصلنامه خبری و آموزشی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخی-فرهنگی و شماره پنجاه و هفتم خبرنامه فرهنگستان هنر است. در ادامه سعی می­شود که مطالب ديگری به مجموعه موجود برروی سايت افزوده گردد. هرگونه استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد است.

در ادامه راه و به منظور افزودن بر غنای محتوايي مجموعه حاضر، خانواده دکتر شيرازی از  کليه همکاران، اساتيد، دوستان، دانشجويان و کليه افرادی که در قالب­های مختلف اثری از ايشان را به شکل دروس دانشگاهی ضبط شده، مصاحبه، يادداشت و ساير موارد در اختيار دارند، دعوت می­کند که با نشانی mrezashirazi@yahoo.com يا با افراد خانواده تماس حاصل نموده و با در اختيار قراردادن يادگارهای استاد، خانواده ايشان را در راه دستيابی به اهداف ذکر شده، ياری نمايند.


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17