به ياد دکتر شيرازی: از سلسله سخنرانی های دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی، 28 آبان ماه 1387

بار ديگر دوستان و همکاران قديمی دکتر شيرازی و علاقه مندان به اين استاد فرهيخته معماری و مرمت به همت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيدبهشتی و به ميزبانی دکتر تهرانی گردهم آمدند تا در رابطه با او و درس هايي که از زندگی حرفه ای و پژوهشی او می توان آموخت، به بحث و گفتگو بنشينند. در اين نشست که با عنوان به ياد دکتر شيرازی برگزار شده بود، آقايآن دکتر زرگر، دکتر جبل عاملی، مهندس کبيری و دکتر تهرانی سخنانی را ايراد کردند.

در حاشيه اين سخنرانی مجموعه ای از 30 پوستر طراحی شده براساس زندگی حرفه ای، آموزشی و پژوهشی و مديريتی دکتر شيرازی نيز به نمايش درآمد.

منبع خبر: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی، آبان ماه 1387.

http://archurb.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1038&ctl=Detail&mid=6468&Id=2503


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17